O projekcie

Logotypy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Dolny Śląsk, Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt „Mój biznes - mój sukces”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości, realizowany jest przez pro4 sp. z o.o. w partnerstwie z DGA S.A. Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2019. Wysokość wkładu UE wynosi 2 909 294,15 zł.


Jak skorzystać z bezzwrotnej dotacji?


Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie przez okres 24 miesięcy zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy 65 osób (w tym 39 kobiet i 26 mężczyzn) po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Dolnego Śląska.

Cel będzie osiągnięty poprzez kompleksowe usługi, takie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, szkolenie i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacja na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Przedsięwzięcia projektu trafią do w/w grupy docelowej, zapewniając pierwszeństwo podczas rekrutacji kobietom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkujące obszar Dolnego Śląska, pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji zostanie zapewnione kobietom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Szczegóły oferowanego wsparcia:

 • Diagnoza umiejętności i kompetencji w zestawieniu z pomysłem biznesowym uczestnika – wsparcie indywidualne

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika ukierunkowana na utworzenie ścieżki udziału w projekcie – wsparcie indywidualne

 • Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej – wsparcie grupowe w wymiarze 64 godzin

 • Doradztwo biznesowe w zakresie przygotowywania biznesplanu

 • Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 • Zapewnienie wsparcia pomostowego, w tym wsparcia finansowego oraz obowiązkowego wsparcia doradczo – szkoleniowego dot. aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Chcesz pracować i zarabiać dla siebie?

Dobrze trafiłeś – z naszą pomocą będzie to możliwe.

Szkolenia i doradztwo oferowane w ramach całego projektu zwiększą Twoje kompetencje – będzie Ci łatwiej stawiać pierwsze kroki jako przedsiębiorca. Dzięki środkom z dotacji będziesz w stanie otworzyć swoją własną działalność gospodarczą.


Wyślij Formularz
Font Resize