Dokumentacja

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 08.06.2018 r.

Ruszyła rekrutacja do projektu!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami otrzymał akceptację Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Mój biznes - mój sukces" zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną do projektu (do pobrania poniżej).
Nabór dokumentacji rekrutacyjnej rozpocznie się 6 marca 2018 roku. Wypełniony Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy) prosimy dostarczać od dnia 6 marca 2018 roku do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Biuro projektu mieści się w Świdnicy (58-100), przy ulicy Długiej 6. Czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: sukces@pro4.pl.
Nazwa dokumentu .DOCX .XLSX .PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Zał. nr 1: Formularz rekrutacyjny
Zał. nr 2: Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał. nr 3: Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał. nr 4: Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych przed założeniem działalności gospodarczej
Zał. nr 5: Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
Zał. nr 6: Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Mój biznes - mój sukces"
Zał. nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. nr 8: Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. nr 9: Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Zał. nr 10: Deklaracja poufności
Zał. nr 11: Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
Zał. nr 12: Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego / wsparcia pomostowego
Zał. nr 13: Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej założonej w ramach Działania 8.3 w projekcie pn. "Mój biznes - mój sukces"
Zał. nr 14: Oświadczenie o pomocy de minimis
Zał. nr 15: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Zał. nr 16: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu "Mój biznes - mój sukces"
Zał. nr 17: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał. nr 18: Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał. nr 19: Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
Zał. nr 20: Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał. nr 21: Zestawienie towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Zał. nr 22: Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
Zał. nr 23: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Font Resize